Välfärden viktigare än stat och kapital

Tänk er att slå upp ett förhandsexemplar av en bok. Det har jag fått göra och njutit av inbjudan att tänka. För frågorna som ställs i Ardins, Linderyds och Ricknes nyutkomna bok ” Välfärden är för viktig för skötas av bara staten och kapitalet” är värd att tänka kring. Inte bara läsa – utan verkligen tänka. Det finns nämligen ett problem. Vi kan inte längre negligera det utan vi måste aktivt börja ställa fler frågor.

Vi har en befolkning som stadigt blir äldre, friskare och samtidigt sjukare. Färre ska försörja fler. De modeller som vi har haft har handlat om att lösa behov av försörjning genom pension, omfördelningen via skatt  eller genom sk frivilliga försäkringar. I takt med att vårdbehovet ökat har frivillig insatserna ökat. Kort och gott konstaterar boken att det inte fungerar. Något som dagligen  uppmärksammas när brister belyses.

Inom vårdsektorn har valfriheten blivit en marknad där få företag tar hand om äldreomsorgen och gymnasieskolorna. Boken pekar på att de samlade kommunala resurserna för äldreomsorg mellan åren 2000 till 2009 minskat. Samtidigt har den ideella sektorn ökat. Med det, menar jag, även  kostnaden för att hantera mångfalden. I syfte att hålla dessa kostnader nere har det lett till att staten och kommunerna utvecklat kvalitetsmått och regelverk som lett till en standardisering. Författarna ställer sig frågan om det är bra.

Mångfald innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader.  Privata företag kommer att agera inom ramen för sina mål precis som ideella aktörer. Därför är det viktigt att vi inte längre pratar om resursbrist. Vi måste helt enkelt våga börja prata värderingar och inte minst hur det civila samhället och morgondagens välfärd ska se ut.

Författarna konstaterar att det finns ett myller av tankar och ideer. Därför är det viktigt att bjuda in till olika typer av lösningar som möjliggör sociala innovationer, empati och inte minst en acceptans för vad det innebär att vara äldre eller barn och sjuk. För visst finns det många goda exempel som ”Lilla Erstagården” eller utveckling av teknik som möjliggör ökad frihet för människor med olika typer av handikapp.

Därför är det viktigt att faktiskt fundera över värdegrunden och vad vi önskar för vård i livets olika skeden. Här håller jag med författarna om att fokusering på nyckeltal eller kostnadseffektivitet innebär risker. Det bjuder inte in till innovationer som mycket väl kan vara morgondagens lösning.

Jag rekommenderar dig att läsa boken och delta i samtalet kring morgondagens välfärd. Inte minst att berätta om sociala innovatörer, innovationer, nya frivilliga former och förslag på lösningar.

Däremot tror jag kanske inte på utökad avdragsrätt eller mer flexibla upphandlingar. Inte utan att detta faktiskt kopplas till en rejäl diskussion om värderingar och etik. Precis som att det inte räcker med breda kvalitetsmått utan att det finns en konsekvens för de som inte uppnår mål. Men, det här är inte enkelt och därför handlar det i hög grad om att tänka och fundera. Ställa fler frågor och hitta fler lösningar.

Självklart känns dock uppmaningen om att värna det civila samhällets oberoende och utredningen om ny bolagsordning.

Läs!

Media: Anna Ardins blogg, Westerholm, Kulturbloggens recension SvD BrännpunktAftonbladet,  Aftonbladet2.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Öppet brev till Anders Borg

Idag har Landstingsrådet Åsa Kullgren skrivit ett öppet brev till finansministern Anders Borg. Anledningen är regeringen tidigare har gett en kommitté ett uppdrag att utvärdera utjämningssystemet. Landsting och kommuner tar ut skatt. För detta får vi lagstadgad samhällsservice. Lagar som staten riksdagen fattar betslut om och regeringen föreslår. Man skulle kunna säga att riskdagen och därmed moderaterna ställer upp kvalitetskraven. Sen är det upp till landstingen och kommunerna att verkställa beslutet.

Allt kostar pengar. Det här är alltså en fråga om vem som ska betala vad.Hur går det då till? Kommunerna (landsting är också en kommun) får intäkter genom skatter och avgifter. Problemet är att denna intäktsbas är lättrörlig och förknippad med hur många medborgare som bor i kommunen. Den tredje inkomstkällan är därför statsbidrag.

För att kringgå detta problem har Sverige ett omfattande system för utjämnande omfördelning mellan kommunerna.Målsättningen är att kommunerna ska kunna erbjuda sina invånaresamma service oberoende av det egna skatteunderlaget och strukturella skillnader i kostnadsläge. Vi skulle kunna kalla det för skatteväxling eller ett system för utjämning av skatter för att hålla en likvärdig service för tex äldre eller individ- och familjeomsorg.  Ett system med ambitioner ger tyvärr upphov till nya problem. Omfördelningarna mellan kommunerna kan potentiellt missbrukas i strategiskt syfte.

Problemet är att dagens strukturella förändringar lett till att kommunerna inte klarar av att hålla servicen på samma nivå. Det här innebär att skillnaderna ökar. Skolan är ett sådant område, hemtjänsten ett annat och inte minst förmågan att i dåliga tider tillhandahålla sådana enkla saker som försörjningsstöd.

Som det är nu skapar systemet en inlåsningseffekt. Effekten är att de som söker arbeten inte har råd att söka arbete på annan ort. Arbetskraftens rörlighet minskar. De resurser som varje kommun har är inte längre effektivt använda. Vi har bostäder – andra orter har arbetstillfällen. Vi är inte längre anpassningsbara, vilket är ett måste i dagens föränderliga samhälle.

Vad beror det på? Det saknas drygt 500 000 bostäder i regioner där arbetstillfällena finns. Där bostäder finns saknas de arbetstillfällen. Pendlingen mellan orter där arbeten finns och där bostäder finns fungerar inte. Det fungerar inte för att priset är för högt i relation till den betalda lönen och dels för att investeringar inte genomförts så att tågen kan gå som de ska.

Det är en mismatch som hotar tillväxten. Men den är betydligt allvarligare eftersom det inte bara handlar om jobb. Det handlar om förutsättningarna för att kunna leva ett liv i Sverige.

Utjämningssystemet är komplext och behöver ses över. De som har deltagit i arbetet är nu rörande överens. Mitt påstående är därför inte taget i luften när jag påstår att dagens system faktiskt bidrar till en ökad mismatch. Alla är överens om att något måste göras mot bakgrunden av de förändringar som skett i samhället i övrigt. Effekterna av avregleringarna har bidragit till denna anomalia.

Därför finansminister Anders Borg skulle jag vilja ha svar på följande frågor,

1. Är det sant att kommitténs arbete ska läggas på hyllan?

2. Vad gör ni åt inlåsningseffekterna?

3. Hur ska kommunerna klara av att hålla likvärdig service när kvalititeskraven från er ökar?

4. Hur är det tänkt att de landsting som har hög andel vårdtunga grupper ska klara sitt uppdrag?

Tack Peter för att jag fick bli dagens lästips.

Description unavailable

Borg kommer utjämningskommitttens arbete läggas på hyllan? (Photo credit: danieljordahl)

Media: Martin MobergMölndal, Statskontorets utredning, Hanif,DNSRSVT

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Vadå hurra? Det är dags att ta på sig rödstället

Det är inte i sin ordning att applådera Alliansen som tycker att de är framgångsrika eller gnälliga. Inte heller att hurra för att opinionssiffrorna visar att Socialdemokratin åter igen är i ropet. Att glädjas när arbetslösheten är hög, barnfattigdomen ökar och utanförskapet stiger. Nej det är inte i sin ordning. Våra nya siffror är ett uppdrag. Det speglar väljarnas verklighet. En verklighet som handlar om soppkök, att inte kunna köpa skor till sina barn eller för  den delen böcker till skolan. Det är ett Sverige som blivit segregerat och där sötebrödsdagarna är över för allt fler.

Att hurra är som att inte förstå att väljarna är som sanden som rinner mellan fingrarna. Att applådera Alliansen är att tycka att det är i sin ordning att ungdomar ska diskrimineras och fler jobba tills de dör. Eller att anse att över närmare 390 000 är fritidsforskare istället för arbetslösa som en följd av förd ekonomiskt politik.

Men det är inte bara här politiken är misslyckad. Alliansen har bokstavligt talat tömt Sverige på tillgångar. De tillgångar som jag talar om handlar om dig och mig. Våra barn. För anstränger sig gör bara den som har möjlighet. Innovationer har kommit från väljare som vågat ta språnget och tänka. Såväl innanför som utanför boxen. Men där mänskliga värden är centralt.

Den politik som Alliansen för applåderar jag inte – de har ett genuint problem med sina organisationer som inte är demokratiskt organiserade. Därför applåderar inte heller jag våra väljarsiffror när jag vet att vårt parti har lång väg kvar. För vårt parti ser möjligheterna att ha högt till tak. Inte minst är vi ett parti som välkomnar demokratins samtal och såväl tjejer som killar.

Den politik som Alliansen står för applåderar jag inte. För vad är de? Är de Alliansen eller är det en splittring vi ser? Vill de ha lägre löner för ungdomar eller vill de inte?  Lägre löner som leder till minskad konsumtion och ännu lägre tillväxt.

Vi måste bort från de som inte tror att soppköken, arbetsköerna eller barnfattigdomen inte finns. De som vill få oss att acceptera att vårdcentraler och skolor ska delas ut till privata aktörer mer eller mindre gratis. I Sverige är det inte längre sötebrödsdagar. I Flens kommun ökar arbetslösheten och barnfattigdomen, något som jag senast skrivit om  här och jag rekommenderar dig också att läsa mer i ämnet som tex Folkets ledare. Det är helt enkelt dags att sätta på sig rödstället och gå ut att göra något konkret.

Väljarna är som sand mellan fingrarna. Våra siffror är ett uppdrag. Det speglar väljarnas verklighet. En verklighet som handlar om soppkök, barnfattigdom och ökad arbetslöshet. Det är ett Sverige där sötebrödsdagarna är över.

Därför är det viktigt att socialdemokratiska politiker ser bortom dagens glädjande siffror. De är ett uppdrag och väljarnas vilja. Det är en verklighet för allt fler som drabbas och därför inget att vara glad över. Istället behöver vi göra mer. Mer för allt fler som hamnar utanför och mindre för dem som anser sig vara innanför. 

Media (tack Högberg): SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SmPAb, Ab2, Ab3, Ab4DN, SVT, SR, GP,

Bloggat: Johan Westerholm, Peter Johansson, KulturbloggenTokmoderaten som inte alltid är tokig.., Roger Jönsson, Staffan Lindström,Krassman, Martin Moberg

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Har vi förtroende för regeringens politik?

Gång på gång menar Alliansen att oppositionen håller ett för högt tonläge. Det är i allra högsta grad en oppositions roll. Att faktiskt påtala och kritisera när en förd politik inte fungerar. Det är inte som Kent Persson skriver, att socialdemokraterna leker med elden. Tycker att såväl Peter Johansson som Andersson har rätt i vad de framför. Det räcker inte med en pudel. Här måste regeringen nu ta sitt ansvar för att ordna upp vad Martin Moberg brukar kalla den ”sjuka sjukförsäkringen”.

Det är inte eld eller vem som har högt tonläge som vi pratar om. Det vi pratar om är människor vars liv nu trasas sönder. Det som en följd av ett felaktigt regelverk och en del fattade beslut. Det är oändligt mer allvarligt.

Är det så att Moderaterna och Folkpartiet leker med människors liv? Isåfall är det kanske det enda som just nu förenar dem. För jag hoppas innerligt att det är som Staffan Lindström skriver, att polletten kan ha ramlat ner. Folkpartiet har visat en mognad när det gäller skolfrågan som är viktig. Det som gör mig betänklig är att Moderaterna inte verkar ta Folkpartiets diskussioner på allvar. Friskolorna med en lägre lärartäthet och mobbingskandaler är allvarligt. Det handlar om framtida generationers förmåga att klara sig själva. Om nu 75 som pensionsålder räcker.

Det är alltså inte bara en fråga om förtroendekrisen för Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson, utan i allra högsta grad en förtroendekris för regeringens förmåga att föra en politik som skapar tillväxt. Frågan är om de inre stridigheterna såväl inom Moderaterna som Allliansen gynnar regeringens politik?

För det krävs innovationer och entreprenörer som vet hur man når en marknad. Precis som Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven sa här om dagen. Det handlar om att skapa förutsättningar för detta. Det går knappast genom att precis som Annika Högberg skriver idag, köra leken ”hela havet stormar” när det blir uppsägningar. Det verkar som de borgerligt unga inte anser att alla har rätt till att växa eller för den delen bidra till ett samhälle. De vill ha ett samhälle som är ojämlikt.

Ändå kan jag tycka att  Ylva Johansson rader idag på Facebook är träffande och inte minst återspeglar det sig i köerna till Svenska Mässan ditt arbetslösa valfärdade;

Regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen har lämnat över hundra tusen arbetslösa på bar backe. Deras s.k. ”arbetslinje” har inte lett till att sysselsättningen har ökat, bara att de arbetslösa och sjuka blivit fattigare. ”Arbetslinjen” är falsk marknadsföring. Det bör kallas regeringen ”fattigdomslinje”.

Själv kan jag bara konstatera att kön till arbetsförmedlingens rekryterings mässa visar en verklighet som är skrämmande. Alliansen lider brist på idéer för framtiden. Det är inte längre ung, medelålders eller äldre. Bilden som jag sett visar en kris som börjar närma sig 20-talet. Det här är som demoskops bild (se nedan)  visar ett tecken på en misslyckand förd politik. Precis som Martin Moberg konstaterar. Det är ett fiasko när över 120 000 personer står utan A-kassa.

 

 

Tack Martin Moberg för följande länkar.

Bloggat: Peter Johansson om att Borgs a-kassa fungerar som det var tänkt,Ola Möller om en tung alliansdag, Anders Svensson om de flesta arbetslösa får ingen ersättning, Mikael Andersson om att en obligatorisk a-kassa är ett måste, LO-bloggen om att Ulf Kristersson kringelkrokar och slingrar sig vidare, Tord Oscarsson om 120 000 arbetslösa utan ersättning – alliansregeringen har raserat a-kassan sedan 2006, Mattias Lundbäck om att regeringen har hittat en bra lösning, Löntagarbloggen om en kommande storstrejk i Indien som i sådana fall blir världshistoriens största, Peter Andersson om att en pudel från Kristersson ändrar inte sakfrågan, Roger Jönsson om att framtiden för socialdemokratin ligger inte i det förflutna

Media: SRTV 4 NewsExprDala-demokratenAbDN 12GP 12LO-tidningen om socialförsäkringsministern som mötte mothugg på LO-tidningen live, DN:s ledare om att Stefan Löfven visar vägen, Ab:s ledare om ett raserat förtroende för Kristersson, alliansens ungdomsförbund på SvD:s Brännpunkt som blickar tillbaka istället för framåt och så menar entreprenören Tomas Tjajkovski också på SvD Brännpunkt att Arbetsförmedlingen har havererat…

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Vad händer med människosynen i vårt rättsväsende?

Tobias Svedberg föddes med Downs syndrom och lider av svår autism med tvångsbeteenden. Försäkringskassan har, enligt Aftonbladet, fattat beslut om att dra in hans assistenshjälp. Det här kan inte ha varit avsikten med regeringsrättens domslut. Utan måste vara en ren och skär misstolkning.

Enligt 7 § LSS har personer som omfattas av lagens personkrets rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service som närmare anges i 9 § om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassa till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. (RegR 5040-2007)

För mig är det självklart att Försäkringskassans beslut omedelbart måste upphävas!

Bloggat: Röda Berget, Martin Moberg

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Marknadsmisslyckanden begränsar friheten

Socialdemokraterna lade igår fram ett förslag som ska ge kommunerna möjligheter att finna olika typer av lokala lösningar. Anledningen är att vårdföretagen inte har skött sitt uppdrag. Det är inte en fråga om kvalitet. Det är en fråga om att de har tagit våra skattemedel till annat än verksamhet. Utförsäljningen av fastigheter till rea-priser är bara ett i raden av saker som upprör. För att inte tala om att de privata vårdföretagen enligt Socialstyrelsen genomgående har en lägre bemanning. Något som också fått direkta effekter på enskilda människor. Människor som inte kan försvara sig själva.

Det är upprörande att regeringen har ordnat en reform som leder till vanvård. Som leder till att företagen genom höga räntor och avkastningskrav på uppskrivna fastigheter (som reades ut) bygger upp en kostnadsstruktur vars enda syfte är att dölja de faktiska vinsterna. Det är inte i sin ordning. För att inte tala om den kostnadsapparat som det kostar oss skattebetalare att kontrollera att företagen gör rätt. Istället för att dessa pengar används till verksamhet.

Jag har skrivit det förut och jag skriver det igen. Det är ren stöld. Inget annat. 

Förslaget som är lagt är i helt rätt riktning. Det skapar ordning och reda. Inte minst ger det kvinnor möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det skapar också arbetstillfällen för alla som vill arbeta med vård.

I det här fallet verkar högern mer än lovligt förvirrad, precis som Peter Johansson skriver på sin blogg. Kanske beror det på att det faktiskt är ett marknadsmisslyckande. Valfriheten begränsar därmed friheten.

Kent Persson försöker få det att handla om för eller emot “valfrihet“. I Perssons värld är den som vill ge kommunerna ytterligare en möjlighet att ställa krav på sina leverantörer emot “valfrihet“. Den som vill utöka sortimentet med ytterligare en vara är emot “valfrihet“.

Vi Socialdemokrater är ett stort parti utan en Schlingmann. Det innebär att att olika S-märkta kommuner och landsting väljer att i dialog med väljarna skapa olika vägar att nå fram till målen. Förslaget innebär att kommunerna får ytterligare ett verktyg till sitt förfogande, nämligen nya möjligheter att ställa krav vid all slags offentlig upphandling.

Jag förstår inte varför Persson är emot att en kommun skulle kunna införa LOV eller lägga ut verksamhet på entreprenad, men kunna begränsa möjligheterna att föra skattepengar till skatteparadis.

Red rose

Image via Wikipedia

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Varför följer inte regeringen fattade beslut kring sjukförsäkringen?

Demokrati handlar om att följa beslut som är fattade. Att ge strunta i beslut som är fattade av folkvalda är inte i sin ordning. Det här borde vara en fråga för konstitutionsutskottet särskilt som det bryter mot hur statsskickets ska styras, något som Peter Johansson påpekar i sitt inlägg.

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. RF

Regeringen har två gånger fått ett nej och krav på att de tidigare reglerna ska återinföras. Första gången i juli 2011 och andra gången i december 2011. Vad är det som gör att moderaterna tycker att de kan stå över fattade beslut? Det är förståeligt att socialförsäkringsutskottet är påtagligt irriterade.

För vad är det som regeringen gör med alla människor? Vad var det som blev så bra med de ändrade reglerna? Det är ett vansinne som pågår och det finns inga som helst ursäkter eller försvar för det regering och myndigheter gör med sjuka människor i Sverige idag. Det här visste regeringen (Svd)och nu vägrar man följa fattade beslut. Läs fler bra inlägg om den sjuka sjukförsäkringen, hos Martin Moberg.

Samtidigt kan jag bara tacka alla som nu skrivit under www.utförsäkrade.se. Det närmar sig nästan 11 000 underskrifter.

Rekommenderar också att ni läser Anders Lindbergs artikel om Högerns obehagliga sida. Vill du kommentera gör du det på aftonbladet.

Mer hittar du på NetRoots, Intressant, SAP, Politometern, Öppna kriskommissionen, Bloggar.se, Nyligen


Hallå det är permanent ungdomsarbetslöshet!

Aldrig någonsin har jag skämts å Sveriges vägnar. Aldrig. Ungdomsarbetslösheten är för hög. Sedan Alliansen kom till makten har ungdomsarbetslösheten mer eller mindre permanentats runt 20 procent! Allt enligt Eurostats statistik som senaste uppdaterades den 10 februari 2012. 

Diagrammet nedan visar hur ungdomsarbetslösheten utvecklats sedan januari 1983 fram till december 2012. Den (mörkaste) linjen är Sverige, sen kommer Finland, Danmark och Norge. Det jag skäms över är att vi bland våra närmaste nordiska kamrater har den högsta ungdomsarbetslösheten. Nivåerna är skrämmande och vad som händer med ungdomarna – ett ärr för livet. Särskilt när ungdomsarbetslösheten inte verkar komma under 20 procents nivån.

Det här är inte hälsosamt och kan aldrig vara av samhällsintresse. Det riskerar att sätta spår för livet – och permanenta ett utanförskap. Att redan som ung veta att du inte kommer att tjäna in din pension och att du nu inte får jobb är i allra högsta grad stressigt.

Myten om att ungdomarna är lata och outbildade, som vår statsminister påstår – är inte sann! Ja – de finns säkert. Men inte de ungdomar jag träffar på. De vill och de kan men saknar erfarenhet. De är spontana och så är en allt större del riktigt rädda.

http://www.google.se/publicdata/embed?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y=age_group:y_lt25&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:se:dk:fi:no&ifdim=country_group&tstart=411346800000&tend=1323817200000&hl=sv&dl=sv&q=arbetsl%C3%B6shet

Att ungdomarna dessutom möter jobbcoacher som agerar på ett sätt som försämrar individens självkänsla – det är förfärligt. Nå, det finns säkert de som är utmärkta – när det finns arbetstillfällen. För låt oss betrakta omvärlden och konstatera att det finns inte tillräckligt med arbeten och skulle vi nu ha 100 miljarder kanske dessa skulle ha satsats på kollektivtrafiken i Stockholm.

Kanske är det dags att ställa samma fråga som Moberg, dags att vakna upp? För, precis som Peter Andersson skriver – nu far människor illa och nu skäms jag för den svenska liberala modellens effekter.

Bloggat: Martin Moberg – tack igen 🙂  Peter Andersson om bild efter bild som visar på jobbpolitikens haveri, Ola Möller om hur kan detta vara att ta ansvar för Sverige?, Ann-Sofie Wågström om 68 000 långtidsarbetslösa och en passiv regering, LO-bloggen om att regeringen tar inte ansvar för att motverka arbetslösheten, Peter Johansson om att Filippa Reinfeldt är politik UPA (utan personligt ansvar), fler blogginlägg

Media: AiPSR 12DNSVTGP


Ålder – vem orkar jobba efter 65?

Få är de som orkar ett helt arbetsliv. Många går i pension tidigare än tänkt. Som en följd får de sämre pension. Till detta kommer framtidens pensionärer. De som idag är löntagare. Här har regeringens utförsäkringar lett till omfattande utslagning från arbetsmarknaden.

För att få ett längre arbetsliv måste arbetsmarknaden förändras. Vi måste börja tala om lösningar där arbetsmarknadens parter bidrar. Arbetsmiljön är en sådan viktigt fråga. Att bara tala om att vi ska ha en ökad åldersgräns känns som ett slag under bältet. Det innebär att vi riskerar ett permanent utanförskap – över generationer.

Därför känns det idag bra att Stefan Löven pekar på vikten av vuxenutbildningen. Att kvinnor ska ha heltid och att arbetsmarknadspolitiken behöver utvecklas där vi stärker arbetsmiljöarbetet. Det behövs för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett samhälle som skapar tillväxt. Men det krävs ett gemensamt åtagande.  Regeringen har minskat våra möjligheter till frihet. Istället har vi hamnat i en situation där valfriheten blivit en fråga om pest eller kolera.

Fakta:

  • Cirka 360 000 människor saknar jobb. Ungdomsarbetslösheten är ungefär 22 procent. Det är en hög siffra internationellt och dessutom tar vår regering inte denna verklighet på allvar. Det som är bekymmersamt är också att de jobbcoacher som idag ska lotsa ungdomar till arbeten inte gör sitt jobb. Kritiken är fortsatt hård. Ungdomarna behöver jobb och här finns flera goda förslag från vår förening. Vi menar att det behöver skapas arbeten där blivande pensionärer och ungdomar arbetar tillsammans. Kanske pensionären kan arbeta tre dagar i veckan (med heltidslön) och ungdomen 2 dagar i veckan (med ungdomslön). På så sätt blir alla vinnare i systemet.
  • 2011 är 1,8 miljoner av befolkningen över 65 år, nästan var femte svensk. 2060 kommer motsvarande andel att vara 25 procent. Idag är knappt 500 000 personer över 80 år, om 20 år är de nästan 800 000. Källa SCB.
  • Idag beräknas den återstående livslängden efter 65 år till 18 år för män och 21 år för kvinnor. Den har ökat med 2,2 respektive 1,3 år sedan pensionsreformen infördes 1994. Källa SCB
  • Den demografiska utvecklingen innebär att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Med en hög långtidsarbetslöshet försämras förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna. Vi får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför arbetsmarknaden under en längre tid.
  • Pensionsåldersutredningen har i uppdrag att både se över åldersgränserna i pensionssystemet och att titta på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
  • Flera av de regler och försäkringssystem som är knutna till arbetslivet gäller inte, eller gäller i begränsad omfattning, efter 65 årsdagen. När avgångsskyldigheten i pensionssystemet ändrades till 67 år anmäldes det till ILO. Att ändra åldergränserna kräver därför både ordentlig utredning och diskussioner med arbetsmarknadens parter.

Om 75:or och depressionspolitik

Har precis läst ett antal bloggar som är fyllda av humor. Det är lite befriande – för det är som Annika Lanz säger på twitter – bara depressionspolitik. Eurokris, tillväxtkris, 75-kris, ungdomskris – och mediakris. Men åter till ålder.

Det är en myt att fler blir friskare och fler vill jobba. Susan Jacobys, samhällskritiker skriver i Never say die: The myth and marketing of the new old age (Pantheon books, 352 s) att de som är aktiva som äldre är de yngre. Dvs de runt 65-67.  De hoppar och skuttar tills de ramlar och upptäcker att åldrandet medför nedsatthet.

Kära fyrtiotalister och statsminister jag måste säga att hälsa på gamla dar är inte en livsstilsfråga eller för den delen en fråga om att jag kan påverka hur jag mår genom stavgång, konst och ytterligare utbildning för att därefter dö i lycklig i någons famn. Faktum är att Alzheimer hinner fatt de flesta.

Drygt 1,6 miljoner personer kommer att ha försvunnit från arbetsmarknaden före 2025. Det kommer att kräva något helt annat än att förlänga pensionsåldern. Utmaningen ligger inte i att ensidigt fokusera på antalet arbetade timmar. Eller få stopp på drickandet. Det handlar inte heller om att ensidigt peka på att människor som arbetar betalar in pengar till staten som sedan fördelar dem till människor som inte arbetar. Det är depressionspolitik som troligtvis inger en form av hopplöshet.

För de som närmar sig pension är risken inte att dö av ålder. Med största sannolikhet kommer de flesta att dö i alkoholskadade sjukdomar. Åtminstone om vi ska tro på den rapport som utredaren tagit del av.

Socialstyrelsen rapporterade förra veckan att alkoholmissbruket hos den äldre delen av befolkningen har ökat kraftigt under 2000-talet. Andelen personer i åldern 60 – 79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt under perioden 2000 – 2010. Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor. Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol. Ingemar Eriksson

Igår när vi hade årsmöte, sa en äldre herre, de är nog bra det där med bloggandet. Men om får många får tycka – ja då blir det svårt att bestämma. Han har en poäng i att världen inte ser ut som den brukade. Fler är utbildade och fler är snabba på att hämta hem information, analysera och tänka. Det är inte som förr. Det går inte att bestämma som förr. Det politiska landskapet har för alltid förändrats. Så när vi nu plötsligt är rörande överens om att vi vill ha en värdig ålderdom. Då är det allvar och förutsätter inte en massiv påtryckning.

Den stora utmaningen handlar om att försöka ordna ett arbetsliv som lyckas bygga broar mellan generationer. Där den offentliga sektor är föregångare. Vi måste också börja prata om villkoren och förutsättningarna. Här har företagen ett stort ansvar för morgondagens samhälle. Som skapar ett klimat där vi faktiskt tillåter människan att växa och tycka. Men framför allt handlar det om att ge kvinnor en rätt att på samma villkor som män tjäna sitt uppehälle. Här har regeringen en rejäl utmaning, eftersom den som ser ut att klara sig bäst i detta system är just mannen.

Media: SVD, DN, Expr, Expr2, Voltaire, DN, SVD1, Economics

Läs också: http://www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com/2012/02/pensionerings-effekter-pa.html

Bloggat (tack Martin) Martin Moberg om 75:or, Röda berget om ålder, Lena Sommestad om att nordisk modell är mer än individualism, Peter Högberg om en 75:a Reinfeldt?, Kristian Krassman om fördel Löfven, Kulturbloggen om att Björklund vill gå över ån efter vatten,Löntagarbloggen om ensamarbete i kriminalvården fortsatt vanligt, Göran Johansson om att prata om allvarliga saker istället för förbi varandra, Marta Axner skriver en utmärkt artikel om pensionsålder. Läs även Westerholm som gör en utmärkt analys. Högberg igen som ja…se bilderna.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen