Om konsten att förvränga verkligheten

Moderaterna har många skickliga politiker. Anders Borg är definitivt en av dem. Han har min fulla respekt som ekonom. Däremot är det tveksamt om den rollen just nu inte är lite väl bakbunden? För jag observerar att moderaterna ensamt i snart sagt varenda tidning och media förespråkar sänkt restaurangmoms. Frågan är om detta är en strategi från moderaterna. En strategi att stjäla småpartiernas frågor och därmed väljare?

Sänkt restaurangmoms leder inte i till fler jobb. Det finns ingen forskning som visar att att sänkt moms leder till fler jobb i lågkonjunktur. Det är helt enkelt fel tid och plats. Flera försök att tidigare sänka skatter har visat att effekten i stort sett uteblir. Precis som Det finns bara en väg till ökade jobbtillfällen och det är att använda dessa intäkter till att se till att arbetslösa får vidareutbildning och möjlighet att pendla till arbeten.

Den svenska arbetsmarknadens utveckling och funktionssätt är starkt beroende av välutvecklade transporter. Därför är det oerhört viktigt att Stockholm (som styrs av M) öppnar upp ögonen. Vi behöver helt enkelt förstärka pendlingsmöjligheter så att företagen på en ort kan ta del av arbetskraften som finns på en annan. Vi behöver se till att kollektivtrafiken ligger på sådana nivåer att det underlättar rörligheten på kunskaps- och arbetsmarknaden. Vi behöver helt enkelt tänka i vinnacirklar. Inte i särintressenas slutna korridorer.

Pendling och IT är för mig två viktiga byggstenar i framtidens samhälle.   Arbetsmarknadsregioner rymmer fler alltfler branscher. Klustrens tid är förbi som en följd av den globaliseringsrevolution som pågår. Det innebär att arbetskraft lättare måste kunna slussas från näringsgrenar på tillbakagång till mer expansiva branscher. Såväl kroppsligt som mentalt. Vi måste kliva ur en politik som grundas på 50-talets ideal. Vi måste grunda politiken på en framtid som är baserad i vår framtida verklighet.

En annan byggsten är rätten att känna trygghet. Att veta att allt det grundläggande som tillgången till friskt vatten och mat, boende och goda transport är en möjlighet. De förslag som Juholt och Palm i dag lämnar ett fem goda förslag. Men, det måste också kompletteras med en översyn av effekterna kring avregleringarna. Dessa har kostat oss skattebetalare massor av pengar. Inte bara i form av ökade transaktionskostnader utan också iform av sämre kvalitet. Ett sådant problem som uppstått är matchningen på arbetsmarknaden. För om studenterna inte har ett boende som kan tryggas hur ska vi då bli av med matchningsproblemet?

Det är helt enkelt dags att satsa på den sociala infrastrukturen. Det är dags att sluta fundera på hur vi kan se till att människor får förutsättningar att delta i samhället. Sänk inte skatter som inte leder till fler jobb. Satsa på större regioner och gör inte Stockholm till en fråga. Tänk större – tänk Östersjöportalen. På så vis blir det såväl en lägre arbetslöshet som en högre ekonomisk tillväxt. Något som kan möte Öresundsprojektet. Något som kan göra en region till en vinnare. Något som vi alla kan känna en entusiasm kring. Något som kan ta tillvara såväl det lilla som det stora. Något som är början på ett samhällsbyggande för framtiden.

 

Media: AB, Exp, DN, SVD – Tack Martin för länkarna SVT 123SvD 12345PTDN 12345BLTExpr 12345Ab 12345SR 1234

Read more: http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2011/08/om-borgs-spruckna-vata-drom-och-ett.html#ixzz1WDjQoJXS

Lästips: Peter om hur moderaterna i Skåne tänker kring kvalitet och resurser (suck), Storstaden om vad finanskrisen kostar, Johan Westerholm om vad Stockholmsfixeringen kostar oss, Löntagarbloggen om hur statistik kring arbetslöshet används ovarsamt (vanligt även när det gäller restaurangmomsen),Tokmoderaten – En halverad riksdag, Martin Moberg om hafset och slafset i den ekonomiska politiken, Lena Sommestad om att det är dags att ta strid för jämställda familjepolitiken, Jinge om högerpolitik som vaccinerar mot högerpolitik?, Monica Green om ett halverat reformutrymme enligt Borg men så använd det då


Behåll skattenivån – det handlar om våra barns välfärd

Varje morgon står det något om  den (o)hållbara utvecklingen. Barnfattigdomen är en av dem. Ofta manas vi på till att bidra till att förändra och förbättra, trots att det enligt Alliansen går bra för Sverige. Kanske är det sant att välfärden kommer de flesta till del?Däremot visar uppgifter från våra myndigheter att så inte är fallet.

Klyftorna befästs och växer. De fattiga har relativt sett blivit ännu fattigare och fler står utanför samhället i dag än för tio år sedan, enligt Professor Tapio Salonen.

Barnfattigdom kommer av att den vuxna inte längre kan försörja barnet. Antingen som en följd av arbetslöshet eller sjukdom. Här ska den ekonomiska familjepolitiken hjälpa till. Men också genom att möjliggöra arbetstillfällen.

För klyftorna har ökat. Antalet som blivit utförsäkrade och utan sjukersättning har ökat. Som en följd har antalet barn som blivit vräkta mer än dubblerats, enligt kronfogdens senaste rapport.

Drömmar byggs på hopp. Det innebär att visionen om att skapa det goda samhället blir svårt. Med det goda samhället menar jag ett uthålligt samhälle såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt (WECD 1987:43 talar om hållbart).

Det handlar om att vi tillsammans kan bidra till att att barn inte blir fattiga, verka för att det skapas fler jobb och inte minst där folk bor. Det handlar om rätten till det goda samhället.

Kanske det verkar svårt att veta vad man kan göra åt det. Men, det går. Det går att engagera sig och bidra. Ett första steg är att se till att Reinfeldt avstår från det femte jobbskatteavdrag (+15 miljarder) och prioriterar barnfattigdomen (-15 miljarder).

Vill du det?

Media; SVT, Aftonbladets blogg

Bloggat: Ingemar; Martin Moberg;Tord Carlsson

Intressant;politik • moderaterna • satir • sjukförsäkringen • utanförskap •semester • utförsäkrade • barnfattigdom • ökade klyftor • politisk satir •robert nyberg • regeringen reinfeldt • fas 3


Vem tar ansvar för att antalet hemlösa mer än fördubblats?

En förändrad bostadsmarknad är en av flera orsak till att hemlösheten ökat med det dubbla mellan åren 1993 och 2005. Enskilda jämförelser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund visar att det stadigt ökar. Görs en analys, indikerar det att antalet hemlösa ytterligare fördubblats mellan åren 2005 och 2010. Vem tar ansvar för detta?

Enligt Socialstyrelsen, som har ett nationellt utredningsuppdrag, är det inte enkelt att göra en jämförelse. Eller som socialförvaltningen i Lund konstaterar, det är inte lätt att hitta de som är hemlösa. Trots bristerna visar socialförvaltningens senaste analys antalet hemlösa fördubblatst under perioden 1993-2005.

Förutom att verkligheten är värre, är det är chockande att mer åtgärder inte vidtagits. I senare jämförelser gjorda av olika förvaltningar i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund minskar inte antalet hemlösa. Människor som inte har någonstans att bo – blir alltfler. Stämmer de siffror jag har fått tagit del av – indikerar det antalet hemlösa på nationell nivå – mer än fördubblats sedan 2005.

Vad beror det på? Enligt socialförvaltningen beror det på en rad samhällsförändringar som avinstitutionaliseringen av psykiatrin, omstruktureringen av missbrukarvården, en ökad arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa samt inte minst avregleringen av bostadspolitiken och en förändrad bostadsmarknad.

En övergripande slutsats, i den kunskapsöversikt som Socialstyrelsen genomförde gällande boende, är att en så permanent boendelösning som möjligt – kompletterad med individuellt, behovsanpassat stöd – är ett krav. Hemlösa personer har samma behov som andra av ett tryggt och långsiktigt boende, oavsett eventuella övriga problem. Ett resultat tyder på att ett tryggt boende ibland också är en förutsättning för att stöd och vård i olika former ska ha effekt. Vägen till ett självständigt boende sker i många fall stegvis, med successivt minskat behov av vård och stöd. Den minskningen kan mycket väl ske i en och samma bostad.

Samtidigt är det viktigt att förhindra att fler kommer in i en negativ spiral. Att bli hemlös är inte längre ett missbruksproblem, utan också en fråga om att alltfler riskerar att bli arbetslösa under en längre tid. Den socialdemokratiskt lagda rapporten ”Flera jobb – färre bidrag” har flera goda förslag som är värda genomföra. Andra förslag är att ge studenter praktik. Som att tex låta hemlösa lära till exempelvis ekonomer, jurister, tekniker, socialarbetare och arkitekter hur det är att leva och komma tillbaka från en utsatt situation.

Det måste fram fler goda exempel och inte minst ett nationellt upprop! Det är dags för regeringen att uppfylla sina vallöften. Att minska utanförskapet och avstå från att genomföra det femte jobbskatteavdrag. Vi kan inte riskera att fler hamnar i ett permanent utanförskap.Kort och gott vi måste börja bygga upp den sociala infrastrukturen.

Mer på S-bloggarNetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Media: Ab, Ab1, AB2,Ex,Ex1,Ex2, Svd, DN, DN1

Intressant? hemlöshet, bostadslösbostadsbrist

Länkar till rapporter:

Rapporter förslag från socialstyrelsen

Fler i jobb – färre i bidrag

Vad är att vara hemlös?


Frågan är var ska alla bo som har ett jobb?

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de sista åren. Ändå är bostadsbristen stor. Åtminstone för de som inte har en miljon på fickan eller för de som precis fått ett arbete. Problemet finns överallt, men boverket bedömer att situationen är sämst i Storstockholm. Sämst för de som är unga, pensionärer och inte minst för de som precis nyligen fått ett jobb.

Boverkets rapport, ”Bostadsmarknanden 2011-2012” visar att antalet hyresrätter minskar, ofta som en följd av att de omvandlas till bostadsrätter. Enligt en rapport från hyresgästföreningen är de som stannar kvar en mer resursstark grupp. De som flyttar är å andra sidan ofta ensamstående, antingen som ung eller pensionär.

Det slår mig att blandade boendeformer kanske är en grundsten till stadens mångfald och rikedom? Kanske inte självklart i framtiden om vi får ordning på infrastrukturen.  Men,  kulturgeografen och forskaren Zara Bergsten har kommit fram till att en blandningen av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter leder till positiva effekter för unga.

I rapporten, ”Stockholm behöver Emma – En rapport om unga stockholmares bostadsmarknad”, visas hur bostadsbristen slår hårdast mot de unga. För mig är det självklart att de unga är en grundförutsättning för utvecklingstakten inte ska minska. Det som gör att Stockholm idag är en av de 15 städer som internationellt betraktas som en stad som är attraktivast för affärer och företagande?.

Trots detta menar Svenska Handelskammaren i rapporten  ”Huvudstadsregionen leder landet” att det finns skäl att höja ett varningens finger. Särskilt då bostadsbyggandet och utbyggnaden av infrastruktur inte hänger med befolkningstillväxten.

För mig handlar det inte bara om Stockholm. Unga har problem med att hitta bostäder på flera orter. Precis som personer som varit långtidsarbetslösa och fått jobb. Det är ett problem när den som varit långtidsarbetslös hittar ett jobb och det inte finns bostad. Det är ett problem när bostasbristen riskerar att leda till att utanförskapet permanentas.

Det finns en bostadsbrist. Den finns där jobben är och där befolkningstillväxten är som störst. Den finns där tillväxten bedöms som bäst. Frågan jag ställer mig är, hur tänker regeringen lösa bostadsbristen? Inte bara lokalt utan även regionalt? Var ska alla bo som vill jobba? Eller är det dags att börja tänka på ett annat sätt? Ska alla företag finnas där de som vill jobba finns?

En önskan från mig, är att alla goda ideer som finns realiseras för att bygga bort bostadsbristen. Men, tänk inte bara bostad. Tänk social infrastruktur.


Media: Ab,  SvD, DN,DN1,  Exp

Bloggat: Terjes blogg,

Mer på S-bloggarNetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Bostadsbrist


Vad menade Åkesson – egentligen?

Åkesson, partiledare för SD, presenterade på sin dag i Almedalen att de vill att deras kriminalpolitik ska var lika tydlig som deras invandrarpolitik. Jag undrar, vad menar Åkesson med det? 

Visserligen undvek Åkesson att prata om invandraren som en person som är födda i ett annat land och folkbokförda i Sverige. Men kopplingen till kriminaliteten skulle kunna tolkas som att han förstärkte bilden av att invandrarna är ett hot mot den svenska välfärden. Eller?

Låt mig därför redan nu skriva: det är mer sannolikt, enligt statistik från SCB och BRÅ, att det är en svensk som begår ett brott än en invandrare. Det är också mer troligt att det är en invandrare som startar företag än en svensk. Precis som det är mer vanligt att den som är kriminell ofta är arbetslös, uppbär socialbidrag och har ett sämre boende.

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en nationell satsning mot de livsstilskriminellas brottslighet. Uppdraget ska redovisas först 2012. Det är bra, men där är viktigare att visa handlingskraft.

Ett sätt är att satsa på ”fler jobb och färre i bidrag. En rapport som under Almedalsveckan, presenterades av socialdemkraten Luciano Astudillo. Tyvärr fokuserar rapporten på utsatta områden i städerna.  Därför är jag glad över att lösningarna är generella. Dvs det är förslag som kan komma alla tillgodo. Alla som vill vara med och bygga det goda samhället.

Med rapporten som utgångspunkt blir det självklart att satsa på fler jobb inom  utsatta områden. Det blir viktigt att skapa goda boendemiljöer, satsa på struktruella insatser som gör att fler slipper tillfälliga insatser och inte minst ge oss alla en möjlighet att börja bygga drömmar.

Jag är övertygad om att vi är fler som måste våga gå och inte alltid gå dit vägen leder. Det är som en gammal vän sa till mig – Gör. Våga gå där ingen väg finns – och lämna spår.

Media: AbAb2Ab3Ab4SvDDNDN2DN3ExpExp2Exp3SVTSVT2SVT3.

Bloggat: Ab ledarbloggen, Hogbergstankar;SCB;BRÅ

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,,


21 önskningar om ett bättre samhälle. Ett samhälle med hjärta

Jag har precis lämnat presskonferensen med Juholt. Det känns hoppfullt. Vi har idagens tal blivit lovade 21 konkreta förslag. Förslag som kommer att handla om rätten till ett bättre samhälle. Ett samhälle med hjärta.

Hur kommer det sig att näringslivet är mer beredd att ta ansvar för den arbetskraft som finns, än dagens regering? Hur kommer det sig att regeringen, tycks ha någon form av beröringsskräck?

Det finns något ohumant i den politik som bedrivs. Den är lika smutsig som den kampanj som bedrivs mot Julholt som person. Frågan är om det inte är dags för regeringen att bedriva politik istället för kampanjer som syftar till att dölja vad det femte jobbskatteavdraget kan innebära.

Ett femte jobbskatteavdrag främjar inte tillväxten. Det leder istället till sänkta löner inom den offentliga sektorn. Något som på sikt kommer att leda till att människor söker sig till privata alternativ. Privata alternativs om kommer att leda till krav på ökad effektivitet. På lite längre sikt, menar jag, att det även finns en ökad risk för marknadskoncentration. Frågan är vad det kan komma att innebära?

Jag tror att det finns en uppenbar risk för att vår sociala infrastruktur ytterligare nedmonteras. Att synen på människovärdet minskas. Den borgerliga politiken är inte politik som skapar det goda samhället för alla, Det skapar troligen ett samhälle där ett fåtal kommer att få det bra. Och med det blir dina livsmöjligheter snarare – en lott.

Det borde istället vara en självklarhet att ta tillvara på de resurser som finns och öka skatteintäkterna genom att se till att fler människor kommer i arbete. Att satsa på människor och att börja bygga det goda samhället.

Arbetets villkor behöver stärkas. Samverkan måste ske med företagen och barnfattigdomen måste hanteras. Jag håller med Juholt om – att inte få ett jobb eller kunna leva på sin lön – det skapar ojämlikhet.

Men inte minst, företagen behöver också en klar och tydlig signal. Satsa på infrastrukturen. En infrastruktur som inte bara handlar om tåg, buss. Det måste också finnas en infrastruktur kring hur samhället byggs.

Hur kommer det sig att regeringen har misslyckats med utbildningspolitiken, att infrastrukturen havererat? Är det som Nils Lundgren sa igår på det ekonomiska seminariet; vet inte regeringen vad statens uppgift är? och jag undrar vet inte regeringen vad vi väljare önskar?

Bambuser:

Egen film från Iphone

Hör intervju:

SVT

Läs mer på:

Regeringens jobbpolitik syftar till sänkta löner

liebreko.se

E24 om jobbskatteavdraget

Bloggat:

netroots.

martinmobergsblogg.blogspot.com

sebastianstankar.blogspot.com

lontagarbloggen.blogspot.com